SACHA LP – Likvidátor plesní

SACHA LP


—   likvidátor plesní LP
  • čistič na vyčistenie zaplesnených fasád pred aplikáciou ďalších povrchových úprav.
  • Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.
  • prostriedok na úplné a viditeľné odstránenie čiernych a zelených fľakov z fasádnych povrchov a vnútorných stien.
  • Žltkastá kvapalina určená najmä na napadnuté steny
5 kg balenie
34,45 € bez DPH

Likvidátor plesni – je fasádny čistič na vyčistenie zaplesnených fasád pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny. Má dezinfekčný, čistiaci aj bieliaci účinok je oxidačný prostriedok na úplné a viditeľné odstránenie čiernych a zelených fľakov z fasádnych povrchov a vnútorných stien. Žltkastá kvapalina určená najmä na napadnuté steny a stropy pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Jednoduché použitie: Neriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo jemným netlakovým striekaním na miesta napadnuté plesňou. Nechajte pôsobiť min. 15 min. V prípade aplikácie náteru je vhodné podklad následne opláchnuť vodou. V prípade použitia v uzavretých priestoroch dôkladne vyvetrajte.
Pri aplikácii na materiály citlivé na chlór, ako napr. hliník, meď, mosadz, bronz, lakované drevo, steny natreté tónovanými nátermi, tónované tenkovrstvé omietky, farbené plasty, výrobok predom vyskúšajte na malej ploche. Neodporúčané použitia: Iné než odporúčané.


Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
5 kg balenieCena bez DpH
výdatnosť 23-30 m234,45€

Pri práci primerane vetrať nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Ochrana dýchacích orgánov: Pri možnosti nadýchania použite respiračnú ochranu alebo ochrannú masku s filtrom proti chlóru. Typ: AVEC B-P3 Pri havárii, požiari, vysokej koncentrácii použite izolačný dýchací prístroj.
Ochrana rúk: Ochranné rukavice (EN 374). Preferovaný materiál: Guma, PVC (Polyvinylchlorid). Doba prieniku: > 480 min.. Ochrana očí: Tesné uzavreté ochranné okuliare. / Štít na ochranu tváre. Ochranné okuliare (EN 166) v prípade rizika vniknutia do očí. Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

SACHA LP


—   likvidátor plesní LP
  • čistič na vyčistenie zaplesnených fasád pred aplikáciou ďalších povrchových úprav.
  • Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny.
  • prostriedok na úplné a viditeľné odstránenie čiernych a zelených fľakov z fasádnych povrchov a vnútorných stien.
  • Žltkastá kvapalina určená najmä na napadnuté steny
5 kg balenie
34,45 € bez DPH

Likvidátor plesni – je fasádny čistič na vyčistenie zaplesnených fasád pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Vhodný na všetky bežné nátery a omietky, betón, kameň, prírodné drevo, obkladačky aj strešné krytiny. Má dezinfekčný, čistiaci aj bieliaci účinok je oxidačný prostriedok na úplné a viditeľné odstránenie čiernych a zelených fľakov z fasádnych povrchov a vnútorných stien. Žltkastá kvapalina určená najmä na napadnuté steny a stropy pred aplikáciou ďalších povrchových úprav. Jednoduché použitie: Neriedený výrobok aplikujte valčekom, štetcom alebo jemným netlakovým striekaním na miesta napadnuté plesňou. Nechajte pôsobiť min. 15 min. V prípade aplikácie náteru je vhodné podklad následne opláchnuť vodou. V prípade použitia v uzavretých priestoroch dôkladne vyvetrajte.
Pri aplikácii na materiály citlivé na chlór, ako napr. hliník, meď, mosadz, bronz, lakované drevo, steny natreté tónovanými nátermi, tónované tenkovrstvé omietky, farbené plasty, výrobok predom vyskúšajte na malej ploche. Neodporúčané použitia: Iné než odporúčané.


Výdatnosti pri fasádnych farbách platia pre 1 náter.
5 kg balenieCena bez DpH
výdatnosť 23-30 m234,45€

Pri práci primerane vetrať nejedzte, nepite a nefajčite. Znečistené a postriekané časti odevu si vyzlečte. Po práci si umyte ruky teplou vodou a mydlom a pokožku si ošetrite vhodnými regeneračnými prostriedkami. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť udržiavané v použiteľnom stave a poškodené je potrebné ihneď vymeniť. Ochrana dýchacích orgánov: Pri možnosti nadýchania použite respiračnú ochranu alebo ochrannú masku s filtrom proti chlóru. Typ: AVEC B-P3 Pri havárii, požiari, vysokej koncentrácii použite izolačný dýchací prístroj.
Ochrana rúk: Ochranné rukavice (EN 374). Preferovaný materiál: Guma, PVC (Polyvinylchlorid). Doba prieniku: > 480 min.. Ochrana očí: Tesné uzavreté ochranné okuliare. / Štít na ochranu tváre. Ochranné okuliare (EN 166) v prípade rizika vniknutia do očí. Ochrana pokožky (celého tela): Vhodný pracovný odev, vhodná je aj pokrývka hlavy. Kontrola enviromentálnej expozície: Nie sú špeciálne požiadavky, nevypúšťať do pôdy, kanalizácie a povrchových vôd.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder